Wi-Fi 6E 路由器

優惠行情

中國移動香港宣佈推出全新 Wi-Fi 6E 產品 首間香港電訊服務供應商率先推出 6E 覆蓋皇 TP-Link Deco XE75 Wi-Fi 6E 路由器 全新家居 Wi-Fi 助手增值服務 月費僅港幣$88 新客戶享免安裝服務

中國移動香港宣佈推出全新 Wi-Fi 6E 產品 首間香港電訊服務供應商率先推出 6E 覆蓋皇 TP-Link […]

閱讀更多